:::: کافه ترانه ::::

ترانه های بیجی

:::: کافه ترانه ::::

ترانه های بیجی

مــرثیــه ای ایـــن بـــار بـــا آواز جکســـون :


خط و خطوط عاشقی ، سرعت صد و بیست
پل های برگشتـم بجـز افسـانـه ای نیسـت
رفتـم ولـی دریـا تمــام شهــرو بــرگشــت
در چشم خون بارم دگر کاشانه ای نیسـت

زخمـی درون سینـه ای ســاحــل نشستــه
چشمی که بـا ایـن عـاقبـت لبهـاشـو بستـه
پـــژواک یـــک آهنـــگ زیبـــا و صمیمــــی
قلبـی کـه بـا ایـن بـی وفـایـی هـا شکستـه

مــن مــی روم تــا آسمــان بــارامــانــت ...
گیــر تــرک روی خشــی تــا بــی نهـــایـــت
از چـشــم تو افـتـاده قــلبــی که ســپــردم
تردید این Hey, you forgot to pay for that

ساعـت هنـوزم پشـت دیـوار جنـون اسـت
احســاس مــن انـــاالیـــه راجعـــون اســـت
ساب ووفرم گـاهـی صـدایـش نیـش دارد
گـویـا زمــان نهــی از ایــن منکــرون اســت

آهــی درون سینــه بـــا دود وینیستـــون
مــرثیــه ای ایـــن بـــار بـــا آواز جکســـون
سـر گشتـه تـر از بغـض طـوفـان سـونـامـی
حبـــس نفـــس در بــــازی لنــــت تعفــــن

شهـری از عینـک هـای دودی هـم سیـاتــر
یــک خــاطــره از ایــن غــزل هــا مبطــلاتــر
گیتـــار دل کفـــر جنـــون را مــــی نــــوازد
با دست تو این دو- ر- می تا سـیــ م آخـر

محــو زنــون هــای ز پشــت ســر دمـــادم
حـــوّای مـــن درگیـــر پیــــچ و تــــاب آدم
تــا انتهــای دنــده هــا یــک دنــده رفتـــم
_\ دم _\ دم _ _\ دم _\ دم _ _\ دم _\ دم _ ...

  • مجتبی حکاک زاده

صید و صیاد :


یاد باد آنکه دلش از دل من یاد نکرد
چون نمی خواست ، دلم در طلبش داد نکرد

مردنم دید و به پرپر شدنم می خندید
صید او بودم و او کار چو صیاد نکرد

  • مجتبی حکاک زاده

کولتو بردارو برو :


کولتو بردارو برو
اینجا کسی یار نمیشه
اینجا کسی برای تو
همدم و غمخوار نمیشه

کولتو بردارو برو
نرفته ها پشیمونن
اینجا تموم آدما
از روی اجبار میمونن


کولتو بردارو برو
همسفرِ همیشگی
این دفه قصتو باید
خودت به تنهایی بگی

کولتو بردارو برو
خوابا که بیدار نمیشن
این همه چوب تر ولی
مستا که هشیار نمیشن


کولتو بردارو برو
ترانه ها خط خطین
این جا تموم عاشقا
هنوز یکم پاپتین

کولتو بردارو برو
تا قصه هات یاد منه
تا وقتی نبض تو داره
رو کوله تن تن میزنه

نقشه کشیدن واسه تو
کولتو بردارو برو
یه خط ممتد رو بگیر
همین جوری برو جلو

کولتو بردارو برو
سایتو با تیر نزنن
بازم به جرم عاشقی
دستاتو زنجیر نزنن

کولتو بردارو برو
قصه داره تموم میشه
هرچی که یاد و خاطرس
اگه نری حروم میشه

کولتو بردارو برو
پشت سرت نگا نکن
این آخر خط تو اِ
غریبه رو صدا نکن

کولتو بردارو برو ... .
این همه بند و قافیه
بهم بگو : « دارم میرم
هرچی نوشتی کافیه »

  • مجتبی حکاک زاده

گفتگو :


.. ترانه مشترک شیدا رهگذر و مجتبی حکاک ..
نفر اول : 1
نفر دوم : 21:
تـو احـسـاس من رو بـه بازی نـگــــیر
اگـه آخـــــر عـــاشـقـیـمـــون غــــمـه
اگـه مـثــــل هـر رابــطه بـیــــن مـــــا
پـر از نـکـتـه هـــــای گـُــــم و مبهـمه
2:
هـمـیـشـه مـثـــــــه آیـنـه بـودم بـرات
نـبـایـد به احـساس مـن شـک کـنـی
نـمـیخوام که تو فـکرت از عـشـقـمـون
یه تـصــــویـر شـطـرنـجـیـو حک کـنـی
1:
تـو احـسـاس من رو بـه بازی نـگـــــیر
نـزار آخـــــــر قـصــمـون بـشـــــــکـنـم
نـزار حـــس کـنـم تـوی این عـاشـقی
کسی که شـکـسـتـو پـذیـرف مـــــنم
2:
میدونی که عشقم فقط حرف نیست
بـه ایـن حــس رویـــایی وابـسـتـه ام
بـه ایـنـکـه کـنـار مـنـی دلـخـوشـــــم
فـقـط ایـن روزا از هـــمـه خـسـتـه ام
1:
هـمـیـن کـه نـشـسـتـی کـنارم بسه
تو چیزی نگو غـــــیر هر چی که هس
دارم زنـدگـــــــیـمـو شـــرو مـیـکــــنـم
تـو این ثانیه .. تـو هـمـیـن یک نـفـس
2:
مـن از سـرنـوشتـه کــه می ترسـمـو
از ایـنــــــــکـه تـو رو روزی از دس بـدم
از ایـنـکـه یـه سایـه بـیاد بـیـنـمـون....
نـمـیـخـوام از ایـن حـس مـبـهـم بـگـم

1و2 .. ( هم صدایی ) :
نبـایـد کـــــه ایـن حـس آشـفـتـــــگـی
بـشـیـنـه بـه جــــای تـب عـشـقـمـون
کـــنـارت نـشـسـتـم کـه درکـــم کـنـی
با یـک قـلـب عـاشـــــق کـنـارم بـمـون

  • مجتبی حکاک زاده

تقدیر اجباری :

تقدیر اجباری


چــشــاتو واکـن این دنیا قشــنگه
تـمـوم آدمـا مـحـــــــو تـو مـیـشـن
پاهـاتـو کـه بـزاری تـــــــــــوی دنیا
هــــــمـه از روی زیبای تــو مـیـگـن

سه سالی میگذره تا مرد میشی
خیــــــــالت کـــار دنیا رو حســـابه
از اونجایی که تو ضـــــــرب عذابی
دو روز مـثـبـتــــــــت لای کــــــتابه

دیــــــگه باید دو دســـــــتاتو بزاری
بروی زانوهای استــــــــــــــــــوارت
تموم دلخوشیهات جمــــع میشن
کــــــنار آدمای پشـــــــــت وانــــت

تو همـــآوازشون از دســــت میری
فـقـط یک کودکی .. امـا اســــیری
اســــیر دســـت بابای جهالـــــــت
اســــــــــــیر مـادری که داغ دیدی

دو روزی بـگـــــذره مــــرد زمـیـنـی
تـــــــــو هــم بابای طفلی نازنینی
---
[ .. چشاتو واکن این دنیا قشنگه
تـو هــم باید که دنیاتو ببینی .. ]

  • مجتبی حکاک زاده

قـافـیـه هــای فـکــر تــو :


وقـتـی با قـافـیـه هـای فـکـر تــو
میشه این چشما رو بارونی کنم

چـرا بغـضِ سر به مُـهـر عشقمو
توی بـُهت سـینه زنـدونـی کـنــم


یه غــزل یا یه دو بیتی ، یه کلام
مـیـتــــــــونـه دردامـو تازه تر کنه

همه دنیا رو یه شـاعـر مـیـتـونـه
از غـم عشـــــــق تو با خبـر کنه .

  • مجتبی حکاک زاده

غربت :


توی آغـــــــوش تو غـــــربت رو دیدم
با تـکـــرارت به تـنـــــهایی رســـیدم
یه عـمـری عـــاشقـت بودم که حالا
ازین خـــــواب پریــشــــونت پریــــدم

یه عـمـری هرزگــی هــاتو شمــردم
یه عـمـری از خودم هـم زخم خوردم
یه عــمـری زیـــر دســـــتای نجیــبت
هــمــــه دنـیامو ســـمـت وهم بردم

منی که با خیـــــــال ناز چـشـــمـات
چشام و رو به هر چی مَرده بســتم
چـقد ساده تـر از اونـی که می شد
همین جــــا رو به روی تو شکســـتم

بگو سـهم من از این خونه چـی شد
بگو آغــــوش امنم جــــای کی شــد
کدوم ولــــگرد این شـــــب های تیره
تـمـوم زندگـیمو مدعـــــــــــــــی شد

  • مجتبی حکاک زاده

آخرین بیت :


تو هـسـتی آخـــــریـن بیـــتی
که با اون می شه شاعر شد
با تــــــو مــی شـــه به آغـــازِ
تَنِ هستی مـســـــافــر شـد

می شــــه اندوهِ پایـــــیـــــــزُ
بــگــــــــیـری با نــــــــَمِ بارون
تو باشی میشه عاشق شد
به یــک لبخنـــــد نا مـــــوزون

مـی شـــه تو هر نـگــــــاهِ تو
هِلالِ مـــــــاهُ پـیــــــــــدا کـرد
به این مهـتــــــــــابِ رویایــی
یه قلبِ ساده اهـــــدا کـــــرد

اگه باشــــی کــــــــــــنار من
طـبِ دریا رو می گـیـــــــــــرم
کنار موج چشم تو
دوباره باز میمیرم

ببین نَم بارِ اشـــــــــــــکِ من
شده ســیلاب و جــوی خـون
بـجــــــز آهِ دمِ رفـــــــــــــــــتن
چی مونـده از منِ مجنــــون ؟

  • مجتبی حکاک زاده

ماه شبای تار من ...


مـــــــــــــــاهِ شبـــــایِ تارِ مـن
دســـــــتای کی رو شـــــونتـه
شــــبا کنـــــــــــــار خـــوابِ تو
بوســـــــــــــه ی کی رو گونته

کی با تو شـــــــــب هزار دفــه
ســــــــــــــــتاره بازی می کنه
کی توی آغـــــــــــــوش و تنت
خودش رو راضــــــــی می کنه

ترانـه ســــازت کی شـــــــــده
دو بیتی کی گفــــــــــتـه برات
کی شب به شب هزار دفـــــه
جـون مـیده پای قدمــــــــــــات

مــــاهِ نـگـــــــــــــــــــــــاهِ نازِ تو
این روزا تو فال کـیـــــــــــــــــــه
بهونـه هـای عــــــــــــــاشقیت
این روزا دنبال چیـــــــــــــــــــــه

شــــــــــــــــب گریه های نازِ تو
کی خنده بارون می کنــــــــــه
کی هر چی غــــــــم تو ذهنته
یک شــــــــــبه داغون می کنه

کی چشــــــــــما شُ به غیر تو
به روی هیچکی وا نـکــــــــــــرد
کی با تـــو موند و بـیـش از این
واســــــــــــــــــــــه تو ادعا نکرد

«کى وقــــــــــتیکه قـهـرمـیکنى
ناز نـگـــــــــــــــــاتو مى خره » 1
واســــــــــــــه به دست آوردنت
دل از زمـونــــــــــــــــــه می بره

کی مثل مـن بـــــــــــــــــرای تو
دل نگرونــــه همـیـشـــــــــــــــه
« یا هر چی که ازش بخـوای » 2
بهت میگه: آره میشـــــــــــــــه

مَحرمِ رازت کی شــــــــــــــــده
کی گل خریده واســـــــــــــه تو
کی وقـتـی بــــــــُرش می زنی
باز میشــــــــــــــــه برگ آسِ تو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
راستی چی شــد که دیگه من
مرحم تب هات نشـــــــــــــــدم
یه همزبونِ ســــــــــــــــــاده ی
گریه ی شــــــــــــبـهات نشدم


________________________________
1. شاعر .. خانم رهگذر
2. شاعر .. جناب دانایی

  • مجتبی حکاک زاده

رویا :


مـیــون خـوابــم و بازم تو با مــن گــرم آغــو شـــــی
چـرا با ایـن همه احسـاس لباسِ صبح می پـوشـی ؟

فـقـط یـک لحظـه ی دیگه بمـون چشمـامُ می بندم
بـمـونی با همــــه دردم به جــای گریه می خـنــدم

تو امـــیدِ منُ داری ز دسـتـــــــــــم زود می گیــــری
چرا هرشب ازآغوشم پشیمون می شی و میــــری ؟

تـنــم داغ تو رو داره کجـــــــــــــایی نازنـیــــــــنِ مـن ؟
گـمـت کردم توو بیـداری گل صد نقطـه چیــــــنِ مـن

همین تَن پوشِ بیداری شده هم جنسِ کابوســــم
چشامُ بَستم و بازم تو رو صد بار می بوســـــــــــم

مـیــون خـوابــم و بازم تو با مــن گــرم آغــو شـــــی

  • مجتبی حکاک زاده